Centrum Kultury Victoria

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych


Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Victoria z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Barlickiego 3 (dalej jako: Administrator);

 2. u Administratora wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@ckvictoria.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;

 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c, czyli w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, realizację umowy lub  wskutek ciążącego na nas obowiązku prawnego, wynikającego między innymi z:
  - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  odpowiednio do okoliczności przetwarzania danych.

 4. odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł, na mocy art. 28 Rozporządzenia 2016/679, umowy powierzenia przetwarzania danych;

 5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa;

 6. posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
  - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
  - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;

 7. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu:

 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do wycofania zgody

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 przewidujący przetwarzania danych związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych:
Agnieszka Sokołowska, iod@ckvictoria.pl

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum Kultury Victoria
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPaweł Ciepliński
Data wytworzenia informacji2021-11-29 13:33:14
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Malczyk
Data udostępnienia informacji w BIP2021-11-29 13:33:14
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Wprowadzenie treściPaweł Ciepliński2021-12-29 15:00:20
2Wprowadzenie treściPaweł Ciepliński2021-12-29 15:00:28
3Wprowadzenie treściPaweł Ciepliński2021-12-29 15:01:48
4Wprowadzenie treściKatarzyna Kozdroń2022-03-28 12:36:05
5Wprowadzenie treściKatarzyna Kozdroń2022-03-28 12:36:13
6Wprowadzenie treściKatarzyna Malczyk2023-01-04 12:42:07
7Wprowadzenie treściKatarzyna Malczyk2023-01-04 12:43:42