Centrum Kultury Victoria

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu ckv.bip.gliwice.eu

 

Centrum Kultury Victoria w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ckv.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ckv.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-20

Termin przeglądu i aktualizacji: 2022-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego ckv.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Ciepliński, adres poczty elektronicznej sekretariat@ckv.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 032/444 28 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego ckv.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego ckv.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Centrum Kultury Victoria w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Centrum Kultury Victoria w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Centrum Kultury Victoria w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Centrum Kultury Victoria w Gliwicach znajduje się przy ulicy Barlickiego 3

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne są trzy wejścia: od ul. Barlickiego oraz dwa od dziedzińca. Do każdego z tych wejść prowadzą schody. Z boku budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych dostępna na poziomie terenu.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku znajduje się winda. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i III piętrze. Zastosowano system oznaczeń dla niewidomych i słabowidzących (dotykowy) na parterze budynku.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku znajduje się winda – z lewej strony budynku, przy wjeździe na dziedziniec.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik portierni przy wejściu głównym). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wzdłuż ulicy Barlickiego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępność architektoniczna budynku Centrum Kultury "Victoria" Gliwicach przy ul. Parkowej 5 w Gliwicach

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla korzystających z obiektu dostępne są 3 wejścia:

 • Wejście główne nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Wejście z prawej strony budynku - na poziomie terenu, możliwy podjazd dla wózków.
 • Wejście z tyłu budynku – platforma dla wózków.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter budynku. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Zastosowano podjazd dla wózków umożliwiający wejście na tył budynku.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne, pracownik udzielający informacji)
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Centrum Kultury „Victoria” w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.

 

Dostępność architektoniczna budynku Centrum Kultury „Victoria” w Gliwicach: Kino Amok – Scena Bajka, ul. Dolnych Wałów 3, Gliwice


1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Dolnych Wałów. Wejście posiada podjazd.
Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Kino zapewnia także dostęp alternatywny od ul. Bednarskiej przy pomocy mobilnej rampy dla wózków inwalidzkich.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Kasa i biuro kina dostępne są bez barier architektonicznych.
Wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo na poziom foyer oraz do dużej sali kinowej odbywa się za pomocą platform dla wózków, które obsługują pracownicy kina.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w foyer kina.
W obiekcie nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Do budynku prowadzi podjazd.
W obiekcie znajdują się dwie platformy dla wózków inwalidzkich.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. Bezpośrednio przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla widzów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum Kultury Victoria
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPaweł Ciepliński
Data wytworzenia informacji2021-11-29 13:33:14
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Foit
Data udostępnienia informacji w BIP2021-11-29 13:33:14
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie stronyPaweł Ciepliński2021-12-23 10:26:09
2Utworzenie stronyPaweł Ciepliński2021-12-29 10:02:26
3Utworzenie stronyBarbara Franiak2022-03-17 12:16:37
4Utworzenie stronyBarbara Franiak2022-03-17 12:18:50
5Utworzenie stronyBarbara Franiak2022-03-17 12:19:44
6Utworzenie stronyPaweł Ciepliński2022-03-23 14:45:56
7Utworzenie stronyKatarzyna Foit2023-07-11 11:18:58